پرسش های متداول

1- کدام دانشگاهها نمره آزمون زبان UMA-LPT را میپذیرند؟
در حال حاضر این آزمون منحصر به دانشگاه محقق اردبیلی میباشد. چنانچه در آینده تفاهم نامه ای با دانشگاه ههای دیگر مبنی بر قابل پذیرش بودن آزمونها منعقد شود، اطلاع رسانی خواهد شد.
2- نمره قابل قبول آزمون UMA-LPT چقدر است؟
در حال حاضر هم برای شرکت در آزمون جامع و هم برای دفاع کسب نمره 50 لازم است.