آدرس: اردبیل - خیابان دانشگاه محقق اردبیلی - آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی
 
   تلفن تماس: 09367422940
 
   پست الکترونیک: academy@uma.ac.ir