کد خبر:  27 تاریخ انتشار: 00:47 - 1395/11/13 تعداد بازدید: 942

تغییر زمان برگزاری سومین آزمون

سومین آزمون زبان دانشگاه در ساعت 14 روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 برگزار میشود.

با عنایت به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان، به منظور فراهم آوردن فرصت شرکت در سایر آزمونهای موازی و همچنین فرصت مطالعه بیشتر، به این وسیله زمان برگزاری سومین آزمون زبان دانشگاه (UMA-LPT) به سات 14 روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 تغییر مییابد.

آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی