اخبار و اطلاعیه


تمدید زمان ثبت نام هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

زمان ثبت نام هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی تا 20 فروردین ماه تمدید شد.


زمان و مکان برگزاری هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی ساعت 10:30 روز پنج شنبه 22 فروردین ماه سال 1398 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار خواهد شد.


برگزاری ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس تصمیم کمیته برگزاری ساعت 14 روز دوشنبه 15 مرداد سال جاری برگزار میشود