اخبار و اطلاعیه


برگزاری ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس تصمیم کمیته برگزاری ساعت 14 روز دوشنبه 15 مرداد سال جاری برگزار میشود


برگزاری ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی در صورت تایید کمیته برگزاری ساعت 14 روز دوشنبه 15 مرداد سال جاری برگزار میشود.


اطلاعیه ثبت نام ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی (UMA-LPT963) پانزدهم مرداد ماه 1397 برگزار میشود.