اخبار و اطلاعیه


زمان و مکان برگزاری چهارمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

چهارمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی (UMA-LPT) روز سه شنبه 25/7/96 ساعت 14 در کلاس2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود.


برگزاری چهارمین آزمون زبان دانشگاه در 25 مهرماه

چهارمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی (UMA-LPT) روز سه شنبه 25/7/96 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود.


آزمون روز ششم شهریور به علت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان برگزار نمیشود

آزمون روز دوشنبه ششم شهریور به علت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان کنسل شد. زمان جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.