اخبار و اطلاعیه


توجه

داوطلبانی که نمیتوانند کارت ورود به جلسه دریافت نمایند جهت دریافت کارت ورود به جلسه به ساختمان اداری طبقه دوم زارع ایمانی مراجعه نمایند.


زمان آزمون

داوطلبان گرامی آزمون روز پنجشنبه مورخ1396/10/21 ساعت 10 صبح در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.


راهنمای دوم