اخبار و اطلاعیه


لغو برگزاری هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در هفتمین آزمون زبان دانشگاه می رساند آزمون مذکور لغو گردیده و به تاریخ دیگری موکول شده است که زمان دقیق آن اعلام خواهد شد


هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

هفتمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس تصمیم کمیته برگزاری ساعت 14 روز پنج شنبه 16اسفندماه سال 1397 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار خواهد شد.


برگزاری ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی

ششمین آزمون زبان دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس تصمیم کمیته برگزاری ساعت 14 روز دوشنبه 15 مرداد سال جاری برگزار میشود